જ જગન ન થ ન ન દ સ થ ગ જ ઉઠ ય આભ બસ સ ન ઍક જ આસ ક પ વરસ ઓ જગન ન થ 29 6 2014

જ઼ૈ જગન્નાથ ના નાદ સાથે ગુંજી ઉઠ્યુ આભ,

બસ  સૌ ની ઍક જ આસ... કૃપા વરસાઓ જગન્નાથ   

 29/6/2014

જ઼ૈ જગન્નાથ ના નાદ સાથે ગુંજી ઉઠ્યુ આભ,

બસ સૌ ની ઍક જ આસ... કૃપા વરસાઓ જગન્નાથ

29/6/2014

જ઼ૈ જગન્નાથ ના નાદ સાથે ગુંજી ઉઠ્યુ આભ, બસ સૌ ની ઍક જ આસ... કૃપા વરસાઓ જગન્નાથ 29/6/2014

Let's Connect

sm2p0